Vedtekter

Med endringer vedtatt på FSOs generalforsamling 28. februar 2022.

1. KONSTITUSJON

 1. Foreningens navn er Foreningen for Studium av Objektivismen. Navnet kan forkortes til FSO etter at betydningen er gjort klar.
 2. Foreningen er partipolitisk uavhengig og uttaler seg ikke offentlig.
 3. Foreningens driftsår følger kalenderåret.
 4. Denne paragrafs første og fjerde ledd kan ikke endres uten ved enstemmig vedtak på to på hverandre følgende ordinære generalforsamlinger.

2. FORMÅL

 1. FSO er et samlingssted for interesserte i Objektivismen, filosofien grunnlagt av Ayn Rand, slik at medlemmene kan øke sine kunnskaper om og sin forståelse av filosofien. FSO skal samle og spre informasjon i dette øyemed.
 2. Denne paragrafen kan ikke endres uten ved enstemmig vedtak på to på hverandre følgende ordinære generalforsamlinger.

3. TILKNYTNING

 1. FSO støtter The Ayn Rand Institute, og den strategi for spredning av Objektivismen som legges opp av The Ayn Rand Institute.
 2. Alle vedtak i FSOs organer må være i overensstemmelse med punkt 1 i denne paragrafen.
 3. Hvorvidt et forslag er i overensstemmelse med punkt 1 i denne paragrafen, avgjøres av styret.
 4. Denne paragrafen kan ikke endres uten ved enstemmig vedtak på to på hverandre følgende ordinære generalforsamlinger.

4. MEDLEMSKAP

 1. Medlemskap kan innvilges fysiske personer, og forplikter ikke til annet enn å betale kontingenten.
 2. Støttemedlemskap kan innvilges fysiske og juridiske personer.
 3. Styret kan innvilge midlertidig medlemskap og støttemedlemskap med virkning inntil generalforsamlingen har innvilget eller avslått fullt medlemskap.

5. GENERALFORSAMLINGEN

 1. Generalforsamlingen er FSOs høyeste organ. Dette ledd kan ikke endres.
 2. Det skal holdes ordinær generalforsamling hvert driftsår senest i løpet av februar.
 3. Generalforsamling skal innkalles med minst 4 ukers varsel, med forslagsfrist 3 uker før møtet. Endelig agenda skal være utsendt 2 uker før møtet.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Alle beslutninger trer i kraft umiddelbart, med mindre annet er bestemt.
 5. Generalforsamlingen ledes av en ordstyrer og refereres av en referent, begge valgt ved åpningen av møtet. To medlemmer utenfor styret, begge valgt etter at ordstyrer og referent er valgt, undertegner generalforsamlingens protokoll.
 6. Generalforsamlingen skal forberede det kommende driftsår, og skal behandle følgende saker, i angitt rekkefølge.
  1. Styrets beretning om virksomheten
  2. Revisors beretning
  3. Ansvarsfritagelse for styre og revisor
  4. Opptak av nye medlemmer
  5. Valg av ny formann
  6. Valg av styremedlemmer
  7. Valg av varamedlemmer
  8. Valg av valgkomité
  9. Valg av revisor
  10. Fastsettelse av kontingentsatser
  11. Fastsettelse av budsjett
  12. Behandling av innkomne forslag
 7. Kandidater til alle verv må foreslåes av og blant medlemmer med stemmerett. Alle verv gjelder for ett driftsår.

6. VOTERING

 1. Stemmerett har foruten styrets medlemmer de som er innvilget fullt medlemsskap for det driftsår som går forut for generalforsamlingen, og som har betalt kontigent.
 2. Votering skal skje hemmelig hvis en eller flere stemmeberettigede krever det.
 3. Blanke stemmer teller ikke.
 4. Alle voteringer unntatt vedtektsendringer avgjøres ved simpelt flertall.
 5. Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme. Dette gjelder ikke ved personvalg, når omvalg foretaes.

7. ØKONOMI

 1. Kontingenten skal dekke daglig drift av FSO i henhold til formålsparagrafen.
 2. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, utgifter i forbindelse med korrespondanse, medlemsinnkallelser, bekjentgjørelser og avvikling av arrangementer og utgivelse av publikasjoner og pamfletter.
 3. FSO skal ikke utbetale lønn.

8. STYRET

 1. FSOs daglige ledelse består av et styre som består av formann og tre styremedlemmer, deriblant kasserer og studieleder. Styret leder foreningens virksomhet i henhold til vedtekter og vedtak fattet av generalforsamlingen.
 2. Alle vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme.
 3. Formannen må være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig.
 4. Formannen er ansvarlig for innkalling til medlemsmøter.
 5. Formannen er ansvarlig for at henvendelser til FSO blir besvart innen rimelig tid. Foreningens korrespondanse bør undertegnes av formannen.
 6. Kassereren er ansvarlig for forvaltning av FSOs midler og eiendom. Kassereren skal avgi regnskap til revisor innen 15. januar året etter hvert enkelt driftsår.
 7. Kassereren er ansvarlig for forvaltning av FSOs midler og eiendom.
 8. Formannen er ansvarlig for nedtegnelse av styrets beslutninger og handlinger.

9. ØVRIGE TILLITSVERV

 1. Revisor skal revidere regnskapet og avgi beretning til ordinær generalforsamling. Revisor kan ikke være medlem av styret.
 2. Redaktøren skal være ansvarlig for jevnlig utgivelse av foreningens publikasjoner i samråd med styret. Redaktøren bør være medlem av styret.
 3. Valgkomiteen bestående av inntil tre medlemmer. Styrets medlemmer bør ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå personer til de verv som skal besettes på generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling skal foreligge tre uker før generalforsamlingen avholdes.

10. ANDRE VIRKSOMHETER

FSOs styre kan gi andre virksomheter anledning til å benytte FSOs navn som en del av sitt navn dersom deres formål er i overensstemmelse med FSOs formål, og dersom virksomhetene følger en redaksjonell linje som er godkjent av FSOs styre. Har en virksomhet fått retten til å benytte FSOs navn, kan allikevel denne retten trekkes tilbake dersom styret beslutter dette.

11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 1. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når minst ett styremedlem, revisor, eller 10% av medlemmene, dog minst 5 medlemmer, krever det.
 2. Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret, med minst to ukers varsel, og avholdes innen en måned fra kravet ble fremsatt.
 3. Dersom styret og/eller revisor er valgt på ekstraordinær generalforsamling, fungerer de til første ordinære generalforsamling.
 4. Alle vedtak på ekstraordinær generalforsamling trer i kraft umiddelbart.

12.VEDTEKTS-ENDRINGER

 1. Ved vedtekts-endringer kreves minst 75% flertall på ordinær generalforsamling. På ekstraordinær generalforsamling kreves enstemmighet.
 2. Ønsker generalforsamlingen å endre eller komme med et tillegg til en foreslått vedtektsendring, må endringen/tillegget vedtaes med enstemmighet.
 3. Vedtekts-endringer trer i kraft når generalforsamlingen bestemmer, dog normalt fra førstkommende driftsårs begynnelse.

13. INFORMASJON

 1. Formannen er ansvarlig for at medlemmene får informasjon om foreningens alminnelige forhold. Styret bør i dette arbeidet gjøre bruk av en noenlunde regelmessig utkommende publikasjon.
 2. FSO kan utgi tidsskrift og newsletter.
 3. Personer som ber om skriftlig informasjon om FSO bør få tilsendt følgende materiell:
  1. FSOs vedtekter
  2. En Ayn Rand/Objektivisme bibliografi
  3. Annet som styret finner egnet
 4. FSO skal ikke selge medlemskartotek eller mailinglister til utenforstående eller kommersielle interesser. FSOs styre kan dele medlemskartotek eller mailinglister med beslektede eller samarbeidende organisasjoner. Ethvert medlem kan reservere seg mot en slik spredning av sin egen adresse.

14. OPPLØSNING

 1. Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles dersom minst 75% av foreningens stemmeberettigede medlemmer krever det. Hvis et slikt krav fremsettes, skal styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling.
 2. Vedtak om oppløsning av FSO må fattes enstemmig av generalforsamlingen, eller med minst 75% flertall på to påhverandre følgende generalforsamlinger.
 3. Eventuelt gjenstående midler etter vedtektfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av foreningen tilfalle et formål i overensstemmelse med foreningens formål, som bestemt av siste generalforsamling, eller eventuelt tilbakebetales foreningens medlemmer i henhold til mengden innbetalt kontigent.